C4TMO - Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava


Seznam zkratek

Seznam bude postupně doplňován.

(C)APS – (katastrofický) antifosfolipidový syndrom
ADAMTS13 – A Disintegrin And Metalloproteinase with a ThromboSpondin type 1 motif, member13
aHUS – atypický hemolyticko-uremický syndrom
ALP – alaninaminotransferáza
aPTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas
AST – aspartátaminotransferáza
AT – antitrombin
C3 – komplementární faktor 3
C4 – komplementární faktor 4
CFB – komplementární faktor B
CFH – komplementární faktor H
CFHR1-5 gen příbuzný ke CFH1-5
CFI – komplementární faktor I
CNI – kalcineurinové inhibitory
D+HUS průjem pozitivní u HUS (diarrhoea +)
DGKE – diacylglycerol kinase epsilon
D-HUS průjem negativní u HUS (diarrhoea -)
DIC – diseminovaná intravaskulární koagulace
ELISA – Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
Fbg – fibrinogen
FISH – fluorescent in situ hybridisation
Gb3 – globotriaosylceramid (receptor)
Hb – hemoglobin
HCT – hematokrit
HELLP – HEmolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count
HIT – heparinem indukovaná trombocytopenie
HUS – hemolyticko-uremický syndrom
LD – laktátdehydrogenáza
MAC – membrane attack complex = C5b-9 komplex
MAHA – mikroangiopatická hemolytická anémie
MCP – membránový proteinový kofaktor
MCV – střední objem erytrocytů (mean cell volume)
MCH – průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu (mean cell hemoglobin)
MCHC – průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (mean cell hemoglobin concentration)
MPV – střední objem trombocytů (mean platelet volume)
PCR – polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)
PCT – trombocytární hematokrit (plateletcrit)
PDW – distribuční šíře velikosti trombocytů (platelet distribution width)
PE – výměnná plazmaferéza
PF4 – destičkový faktor 4
PI – infúze mražené plazmy
PLG – plasminogen
PlGF – placentární růstový faktor
PLT – krevní destičky (platelets)
PT – protrombinový čas
PTMS – postpartální tromboticko mikroangiopatický syndrom
qPCR – kvantitativní PCR (quantitative)
RBC – červené krvinky (red blood cells)
RDW – distribuční šíře velikosti erytrocytů (red cell distribution width)
SLE – systémový lupus erythematodes
STEC – Shiga toxin-producing E. coli
Stx1 – shiga toxin 1
Stx2 – shiga toxin 2
THBD – trombomodulin
TMA - trombotickcké mikroangiopatie
TT – trombinový čas
TTP – trombotická trombocytopenická purpura
VEGF – vascular endothelial growth factor
vWF – von Willebrandův faktor
vWF:Ag – antigen vWF
WBC – bílé krvinky (white blood cell)AKTUALITY

4.12.2017 - Účast C4TMO na 7. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků

25.10.2017 - C4TMO v rámci edukačního bloku TMA na 6. Košických hematologických a transfuziologických dnech.
19.10.2017 - Aktualizovali jsme diagnosticko-terapeutický algoristmus pro dospělé.

22.9.2017 - Někteří naší členové se zúčastnili ISSHP European Congress v Berlíně

5.9.2017 - V menu přibyla sekce o C4TMO. I nadále pracujeme na plnění a zdokonalování webu. Děkujeme za trpělivost.

14.7.2017 - Účast členů C4TMO na ISTH meeting v Berlíně

UŽITEČNÉ ODKAZY
SEZNAM ZKRATEK
SPOLUPRÁCE

Centrum pro trombotické mikroangiopatie Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava